Wist je dat? EL Furkan


ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL ABABIL

Schoolmelk

Voor alle leerlingen is het mogelijk om schoolmelk te drinken. Elke week zorgt Campina ervoor dat de koelkasten gevuld worden met verse pakjes melk.

Nieuwe aanmeldingen worden altijd verwerkt aan het eind van iedere maand. Aanmeldingsformulieren en/of wijzigingskaarten kunt u via de site verkrijgen: www.schoolmelk.nl De betaling handelt u af per acceptgiro. Natuurlijk kunnen kinderen die niet aan deze regeling deelnemen melk van huis meenemen.


Verlof wegens vakantie

Extra verlof mag geen regel worden en is dus alleen bedoeld als uitzondering. Bovendien moet extra verlof ruim op tijd (6 weken ervoor) aangevraagd worden en er is dan duidelijk omschreven wat de reden zou kunnen zijn. Al het ongeoorloofd verzuim, wordt bij de leerplicht ambtenaar gemeld.


Aansprakelijkheid

Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die in of bij de school is toegebracht aan eigendommen van leerlingen, ouders of andere personen. Zo is het bestuur bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade als gevolg vanuit de school ontvreemde kledingstukken, vernieling van een in de rijwielstalling geplaatste fiets of bijvoorbeeld bij gymnastiek- of zwemlessen in bewaring gegeven zaken. We adviseren sieraden en dergelijke thuis te laten als er gymnastiek of zwemmen op het rooster staat. Het bestuur kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen, als die is veroorzaakt door een duidelijk foutief handelen of nalatigheid van aan de school verbonden personeel of anderen die in het kader van het onderwijs werkzaam zijn in school.

 


Eerste Hulp Bij Ongelukken

Mocht er op school met uw kind een ongeluk(je) gebeuren, dan handelen we als volgt:

Is het niet ernstig, dan behandelt een van de leerkrachten of iemand die de EHBO-cursus heeft gevolgd het kind. Is het ernstiger, dan doen we het noodzakelijke en bellen we de ouders om te komen. Bent u niet thuis, dan gaan we met uw kind naar een arts of de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. We proberen dan wel een door u opgegeven extra telefoon te bellen, zodat er toch een vertrouwd iemand bij uw kind kan zijn in het ziekenhuis;

Laat het zich ernstig aanzien, dan gaan we direct naar de EHBO-afdeling van het ziekenhuis en proberen vervolgens zo snel mogelijk een van de ouders te bellen. 


Busvervoer

De vervoersstichting heeft twee schoolbussen in eigendom. De schoolbussen halen alleen leerlingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op.

’s Morgens worden de leerlingen op verschillende opstapplaatsen opgehaald en ’s middags daar ook weer afgezet. De kosten hiervan kunnen per schooljaar enigszins variëren. Voor informatie over bijdrage busvervoer dient u zich te wenden tot de secretaresse van de school. De bus bijdragen dienen in de eerste maand van het nieuwe schooljaar te worden betaald. Als uw kind hiervan gebruik maakt, ontvangt u van de school een acceptgiro. Voor de leerlingen uit Maassluis verstrekt de gemeente geheel of gedeeltelijk een vergoeding.


Sponsoring

Onze school ontvangt geen structurele bijdragen uit sponsoring. 


Klachtenregeling Primair Onderwijs

Voor El Furkan is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap (niet alleen leerkrachten, directies en ander personeel, maar ook voor ouders, leerlingen, vrijwilligers, etc.). De bedoeling van de regeling is ervoor te zorgen, dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen betrokkenen. Soms lukt dat niet of is het probleem of geschil zodanig, dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De schoolleiding is dan de eerst aangewezene om te bemiddelen. Het kan echter zijn, dat die bemiddeling geen oplossing biedt of dat degene, die met het probleem zit, de schoolleiding er niet bij wil of durft te betrekken. In zo’n geval kan hij of zij zich wenden tot de vertrouwens- en contactpersoon die de school heeft aangesteld, dhr. M. Sert, Parkweg 92  3119 CM  Schiedam, tel. 06 417 05 475. Word er intern geen oplossing gevonden voor uw probleem, dan kunt u terecht bij het bestuur. Is er nog geen oplossing voor uw probleem dan kunt u uiteindelijk terecht bij de Klachtencommissie Islamitische scholen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht.


Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie heeft als taak de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. De rapportage is op school ter inzage aanwezig en ook op de website van de inspectie te bekijken (www.onderwijsinspectie.nl).

Voor vragen over onderwijs kunt u bellen met 0800-8051.


Gedrag op school

Wij zien graag dat iedereen elkaar met respect behandeld. Dit betekent dat wij bepaalde waarden en normen hanteren op school. Wij verwachten dat alle mensen, groot en klein, fatsoenlijk met elkaar praten en duidelijk met elkaar omgaan.

Bij ernstige verstoringen van onze gedragsregels, zie kopje “schorsing en verwijdering”. 


Zindelijkheid

U kunt het beste eerlijk vertellen bij het maken van de afspraak voor de ‘wendagen’ als uw kind nog niet helemaal zindelijk is. Wanneer er sprake is van een medische indicatie ontvangen wij graag een kopie van de doktersverklaring op de eerste ‘wendag’. Wij kunnen dan samen met u duidelijke afspraken maken over het verschonen. We zullen daar uw hulp bij nodig hebben aangezien het voor een leerkracht onverantwoord is om een hele groep kleuters alleen te laten om uw zoon/dochter te verschonen.

Wanneer er geen sprake is van een medische indicatie willen we graag samen met u zoeken naar werkbare stappen om uw kind zindelijk te maken; contact opnemen met een extern bureau (bijvoorbeeld GGD) voor advies rondom het volgen van een zindelijkheidstraining kan dan zo’n stap zijn. 


Ontruimingsoefening

Minstens 1 keer per jaar oefenen wij het ontruimen van de school. 


Ziekmelding van leerlingen

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, dient u ons dat te berichten, graag vóór schooltijd. Vanaf 08.00 uur

's morgens zijn wij telefonisch bereikbaar. Uw dient de ziekmelding van uw kind voor 09.00 uur door te geven. Kinderen die niet ziek gemeld worden, worden als ongeoorloofd afwezig genoteerd. Als school hanteren wij de te laat regeling voor 12  minners van de gemeente Schiedam.

De procedure:

3 -    Bij drie maal te laat voert de groepsleerkracht een gesprek met ouders/verzorgers.

6 -    Bij zes maal te laat worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van het te laat komen en van de mogelijke consequenties.

9 -    Bij negen keer te laat vindt een gesprek plaats met de directie waarbij duidelijk wordt gezegd dat bij de volgende keer te laat komen, gemeld gaat worden bij de leerplichtambtenaar.

12 -  Bij twaalf keer te laat gaat er een brief naar ouders met de mededeling dat nu melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar. Vanuit leerplicht zal een waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden worden waarin ouders gevraagd worden het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering optreedt zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.

15 -  Bij vijftien keer te laat roept de leerplichtambtenaar de ouders/verzorgers op voor een gesprek. Deze melding kan resulteren in het opmaken van een proces-verbaal.


Parkeren, brengen en ophalen van de kinderen

Voor en naast het gebouw is er parkeergelegenheid. Het is van groot belang dat wij de doorgang in de straat zo goed mogelijk vrij houden. De bus strook is alleen maar voor de schoolbussen.

Wij willen graag om 08.30 uur met de les beginnen. Daarom vragen wij u om uw kind op tijd te brengen of naar school te sturen. Vanaf 08.10 is er toezicht op het schoolplein. Twee leerkrachten staan dan op het plein. Om 08.25 uur gaat de bel. De kinderen moeten dan allemaal netjes in de rij staan. Alle kinderen worden door de leerkrachten opgehaald en lopen gezamenlijk naar binnen. Wij willen graag dat u op het schoolplein afscheid neemt van uw kind. Dit vragen wij u in het belang van uw kind, als de ouders samen met de kinderen naar binnen lopen, gaat de aandacht van het kind naar de ouder die op de gang staat te kijken.

Als uw kind in verband met een afspraak voor een tandarts, dokter of iets dergelijks moet worden opgehaald, graag uw kind in de klas ophalen. Dit geldt ook voor het ophalen tijdens de middagpauze.

Aan het einde van de dag worden de kleuters (groepen 1 en 2) uit de groepen opgehaald. Vanaf de groepen 3 t/m 8 komen de leerkrachten samen met de kinderen op een vaste plek op het schoolplein staan. De buskinderen worden door een van de juffen/meesters naar de bus begeleid. Voor de veiligheid van onze kinderen vragen we de ouders om de kinderen op het schoolplein op te halen. Mocht het zijn dat u uw kind een keer niet zelf kan ophalen, maar hij of zij wordt door een ander opgehaald, dan moet u dit in de ochtend al doorgeven aan leerkracht. Zo weet de leerkracht dat uw kind veilig is.

Verder vragen we de ouders van de kinderen, die zelfstandig naar huis gaan, om een toestemmingsformulier in te leveren bij de leerkracht. Zo weet de leerkracht weer dat uw kind alleen naar huis mag. 


Pleinwacht

Voor schooltijd, tijdens de kleine en grote pauze en na schooltijd is er pleinwacht door leerkrachten. Dit houdt in dat er minimaal 2 leerkrachten toezicht houden. Ouders die ons hierbij willen helpen zijn welkom. Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas.


Eten, drinken en overblijven

Op school hebben de kinderen in de ochtend een kwartier pauze. Voor de pauze is er de gelegenheid om fruit te eten. Drinken kunt u meegeven in een pakje of een goed afgesloten beker. Wij hebben liever niet dat u frisdrank meegeeft. Wij vragen u om gezonde lunch mee te geven. Snoep, chocolade, chips, frisdrank mogen tijdens het overblijven niet gegeten worden. De kinderen die met de bus naar school komen, blijven tussen de middag over. De bus bijdrage is inclusief het overblijfgeld. De ouders uit het postcodegebied 3122 betalen de volgende tarieven:

Op jaarbasis

1 kind €40,-

2 kinderen €50,-

3 of meer €60,-

Per half jaar

1 kind €20,-

2 kinderen €25,-

3 of meer €30,-

Incidenteel overblijven is €0,50 per dag.


Mobiele telefoons/ MP3-spelers etc. 

Op school dienen de kinderen zich op de lessen te concentreren. Daarom zijn mobiele telefoons, MP3-spelers en iPod niet toegestaan.

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    I.B.S. El Furkan - 2016 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU