Wist je dat? EL Furkan


ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL ABABIL

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

Om de overgang van thuis naar school te verkleinen, vinden wij het belangrijk, dat elk kind eerst een voorschoolse opvang bezoekt. Ouders die hun kind(eren) willen aanmelden voor de basisschool, kunnen hiervoor een afspraak maken met de directeur van de school. Hij zal, voordat uw kind(eren) wordt ingeschreven, graag eerst informatie willen over uw kind(eren). Zo is het belangrijk, dat wij van (bijna) 4–jarigen een beeld krijgen van het ontwikkelingsniveau van het kind. Van kinderen die instromen in hogere groepen, is het van belang om inzicht te hebben in hun leerresultaten en functioneren op de vorige school. De intern begeleider zal voor deze kinderen altijd contact opnemen met de vorige school om een goed beeld te krijgen van het betreffende kind. Op basis van de verkregen informatie wordt een beslissing genomen over toelating. De directeur is degene die uiteindelijk het akkoord geeft ter inschrijving van uw kind op onze school. Als de school zich niet in staat acht om een kind, die bijzondere zorg nodig heeft, optimaal te kunnen begeleiden, kan van inschrijving worden afgezien. Om ons onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het niveau van elk kind, wordt bij alle nieuwe leerlingen een aantal toetsen afgenomen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Op basis van de resultaten van deze toetsen bepalen we in welke groep het kind het beste past.

 

Integratie gehandicapte leerlingen

Met ingang van 1 augustus 2003 is een nieuwe wet van kracht (Wet op de Expertise Centra), die ouders met gehandicapte kinderen meer vrijheid geeft bij de keuze van een school voor hun kind. Deze ouders kunnen nu ook voor het reguliere basisonderwijs kiezen in plaats van het speciaal onderwijs. Het recht op vrije onderwijskeuze van ouders betekent echter niet dat kinderen met een handicap automatisch op een reguliere basisschool worden geplaatst. Voor elke leerling die aangemeld wordt op onze school en waar bij aanmelding duidelijk is, dat er van de school een extra zorginvestering wordt gevraagd, wordt een individueel besluit genomen.

 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

In de groepen 1 en 2 wordt twee keer per jaar de ontwikkeling van de kinderen geregistreerd met behulp van een zogenoemde Observatielijst. Daarnaast wordt de Woordenschat van de kinderen regelmatig getoetst. Is deze onvoldoende, dan krijgt het kind extra ondersteuning. Verder wordt in januari en juni bij alle kleuters een landelijk genormeerde Cito-toets voor Taal en een voorbereidend rekenen(Ordenen) afgenomen. Op basis van deze toetsen wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd. Als een kind in ontwikkeling achterblijft, krijgt het extra aandacht in of buiten de groep.

In groep 3 tot en met 8 wordt naast methode gebonden toetsen eveneens gebruik gemaakt van landelijk genormeerde Cito-toetsen.

Met behulp van deze toetsen worden twee keer per jaar de vorderingen op het gebied van Begrijpend Lezen, Taal en Rekenen-Wiskunde getoetst. Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, wordt geregistreerd welke hulp nodig is en door wie deze wordt gegeven. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk zelf deze hulp in de klas te geven. De ontwikkeling in technisch lezen wordt gevolgd met behulp van de zogenoemde AVI-toets die drie keer per jaar wordt afgenomen. Vanaf groep 5 wordt de CITO Entreetoets afgenomen. Deze toets geeft de leerkracht inzicht in het niveau van ieder kind en eventuele extra hulp die een kind in het begin van groep 6 en 7 nodig heeft. De leerkracht kan gericht met het kind werken.

In groep 7 wordt in mei de CITO Entreetoets afgenomen. In groep 8, ten slotte, wordt de CITO Eindtoets basisonderwijs afgenomen. Net als de entreetoetsen meet deze landelijke toets de leerprestaties op het gebied van taal en rekenen. De toets wordt nagekeken door het toets instituut CITO, die de school en de ouders op basis van de resultaten aangeeft, welk niveau van voortgezet onderwijs een kind waarschijnlijk aankan.

 

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Vijf keer per jaar vindt er in elke fase een groeps- en leerlingbespreking plaats. Tijdens deze vergaderingen kunnen leerkrachten kinderen met leer- en/of gedragsproblemen aanmelden en hun collega's om advies vragen. Kinderen die goed kunnen leren, krijgen extra uitdagende opdrachten. Is dit niet voldoende, dan is extra handelingsgerichte hulp van een remedial teacher mogelijk. Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met de intern begeleider en de ouders wordt het kind aangemeld bij de schoolarts, de onderwijsadviseur of de schoolmaatschappelijk werkende. Gezamenlijk wordt bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om het kind zo goed mogelijk te begeleiden, thuis en op school.

De onderwijsadviseur kan met toestemming van de ouders eventueel nader onderzoek uitvoeren. Voorafgaand aan zo'n onderzoek nodigt de intern begeleider de ouders uit voor een gesprek met de onderwijsadviseur. Na afloop worden ouders opnieuw uitgenodigd voor een gesprek over de resultaten van het onderzoek en mogelijke adviezen die naar voren komen.

Heel soms kan het zijn, dat de school onvoldoende onderwijs kan bieden en dat een school met specifieke voorzieningen veel beter in staat is om aan te sluiten bij de behoefte van het kind. In zo’n geval wordt het kind met toestemming van de ouders aangemeld bij de Commissie Leerlingen Zorg (CLZ). Wanneer de CLZ vaststelt – in samenspraak met school en ouders – dat de leerling beter op zijn plaats is in het SBO, dan wordt dit voorstel voorgelegd aan de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Deze commissie kan dan een beschikking afgeven voor plaatsing in het SBO. Ook kan worden besloten om met preventieve ambulante begeleiding van CLZ een leerling toch op de eigen school te houden.

Naast ambulante begeleiding vanuit CLZ, kunnen ouders van kinderen met een specifieke handicap (bijvoorbeeld een visuele of auditieve handicap en/of ernstige taal- spraakproblematiek) ambulante begeleiding vanuit het Speciaal Onderwijs aanvragen. Dit is mogelijk door een indicatie te vragen bij een van de vier Regionale Expertise Centra (REC) in Midden-Nederland.

 

Leerplicht

Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Bijvoorbeeld: een kind wordt op 6 februari 5 jaar; het is dan leerplichtig vanaf de eerste schooldag in maart. Bij ongeoorloofd verzuim of vaak te laat komen is de school verplicht melding te maken bij de leerplicht.

 

Toelating van leerlingen tot het basisonderwijs:

Om te worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen 4 jaar zijn. Op de dag dat zij 4 worden, kunnen ze al naar school. Al daarvoor kan het kind worden ingeschreven. Om jonge kinderen te laten wennen aan de basisschool kunnen ze 5 ochtenden of middagen worden toegelaten, nadat zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt. Als uw kind onze school bezoekt vanaf de leeftijd van 4 jaar, verwachten wij van de ouders dat de 4-jarigen iedere dag de school bezoeken. Ondanks dat uw kind wettelijk gezien niet leerplichtig is, vinden wij het van groot belang dat ook de 4-jarigen de school trouw bezoeken en niet zonder reden of bericht wegblijven.

 

Schorsing of verwijdering van school

In bijzondere gevallen kan een leerling voor één of enkele dagen worden geschorst.

In voorkomende gevallen vindt er overleg plaats met betrokken instanties als de Commissie Leerlingen Zorg of de leerplichtambtenaar van de Dienst Educatie. Indien het schoolbestuur uiteindelijk tot schorsing of verwijdering wil overgaan, wordt altijd de procedure gevolgd die hiervoor geldt (artikel 40 lid 5 van de Wet op het Primair Onderwijs).

 

Remedial Teaching

Onze school heeft twee Remedial Teachers, juf Arife en juf Carla, die handelingsgerichte hulp bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Er wordt een periode afgesproken waarmee de RT’ers met het kind aan de slag gaan en daarna geëvalueerd. Het wordt afgesloten met een eindverslag en met de intern begeleider en de leerkracht besproken. Groepsleerkrachten kunnen ook met een hulpvraag terecht bij de RT’ers. Deze denken mee en geven tips hoe een probleem mogelijk aan te pakken is.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Onze school heeft de beschikking over een schoolmaatschappelijk werkster. Zij ondersteunt de school in de zorg voor kinderen en werkt samen met school en ouders. Ouders kunnen bij haar terecht met vragen rondom opvoeding, het gedrag van kinderen en andere zorgen of problemen. Zij is elke maandagmiddag op school aanwezig. Mocht u een gesprek met de SMW’er willen, dan kunt u via de leerkracht, de intern begeleider of Maatschappelijk Dienstverlening Nieuwe Waterweg, Bureau Schiedam

(tel 010-4731033) een afspraak met haar maken. In een gesprek kan zij samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om u en/of uw kind verder te helpen.

 

Onderwijsadvies M&O

Onder begeleiding van onderwijsadviesbureau M&Owordt de komende jaren een nieuw pedagogisch-didactisch concept op El Furkan ingevoerd. Dit concept is evidance based. Dat wil zeggen dat (wetenschappelijk) is aangetoond dat het concept leidt tot betere resultaten voor onze leerlingen.

Daarnaast is de methode gebaseerd op de islamitische pedagogiek. Dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met de drie pedagogische fasen die in de Islam worden onderscheiden.

 

Logopedie

 

De schoollogopediste bezoekt de school eenmaal per 14 dagen op donderdagochtend. Omdat in de kleuterperiode de spraak- en taalontwikkeling een belangrijke plaats inneemt, worden de kinderen in groep 2 geobserveerd door logopediste Els ten Bensel, in samenwerking met de leerkracht. Mocht daaruit blijken dat een leerling voor een screening in aanmerking komt, dan wordt dit door de leerkracht aan de ouders aangegeven. Er wordt aan de ouders toestemming gevraagd m.b.v. een formulier. In dit formulier staan ook enige vragen over de spraak- en taalontwikkeling. Na de screening volgt een oudergesprek.

 


Screening van oudere kinderen behoort ook tot de mogelijkheden. Het herhalen van het logopedisch onderzoek om na te gaan hoe een kind vordert (controle) is ook mogelijk. Tijdens zo’n controle na enige maanden of langer, wordt teruggekomen op eerder gegeven advies en/of oefening thuis.
Voor behandeling wordt er doorverwezen naar de diverse logopediepraktijken in Schiedam of omstreken.

 

Wanneer u zich zorgen maakt over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind of vragen hebt op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor luisteren, kunt u bij de schoollogopediste terecht.

 

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    I.B.S. El Furkan - 2016 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU