Iedere school in Nederland kent op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) een MR.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bestuur.

De volledige bevoegdheden van de MR staan beschreven in de WMS en Medezeggenschapsreglement. De MR heeft instemmingsrecht voor o.a. het schoolplan, de schoolgids, de onderwijstijd, beleid werkzaamheden ouders, de verlofregeling, arbeids- en rusttijdenregeling.

Onze MR telt momenteel 6 leden: 3 leden vanuit het personeel en 3 ouders. De zittingsduur is 3 jaar, waarna een MR-lid zich herkiesbaar kan stellen.

Evenementen

05/2020
27
Ramadanfeest
03/2021
24
De grote Rekendag
04/2021
12
Koningsspelen
07/2021
7
Sportdag
07/2021
12
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →